Úvodní stránka - homepage Profil společnosti Služby, které nabízíme Naši klienti Odkazy na jiné zajímavé stránky   Kontaktní informace
         
 
   

KONSOLIDACE

Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku za konsolidační celek má účetní jednotka, která je obchodní společností a je buď řídící osobou, ovládající osobou nebo v jiné účetní jednotce vykonává jen podstatný vliv, kterým se rozumí nejméně dvacetiprocentní účast. Účetní jednotka, která má povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, se považuje za konsolidující účetní jednotku. Účetní jednotka, která je buď řízenou osobou, ovládanou osobou nebo ve které konsolidující účetní jednotka vykonává podstatný vliv, má povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky; tato účetní jednotka se považuje za konsolidovanou účetní jednotku.

Konsolidačním celkem se rozumí skupina účetních jednotek uvedených v odstavci 2 Zákona o účetnictví; tyto účetní jednotky jsou do konsolidačního celku zahrnovány postupem upraveným prováděcím právním předpisem. Konsolidující účetní jednotka je osvobozena od povinnosti konsolidovat, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za něž se konsolidovaná účetní závěrka sestavuje, uvedené účetní jednotky na základě svých posledních řádných účetních závěrek nepřekročily nebo nedosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií:
úhrn rozvah více než 350 mil. Kč; úhrnem rozvahy se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3, čistý obrat více než 700 mil. Kč; čistým obratem se pro účely tohoto zákona rozumí výnosy snížené o prodejní slevy, daň z přidané hodnoty a ostatní daně přímo spojené s obratem, průměrný přepočtený stav zaměstnanců, včetně případů pracovního vztahu člena k družstvu, v průběhu účetního období více než 500, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu.

Konsolidace podle mezinárodních účetních standardů (IAS)

Uvedený způsob umožňuje zjistit skutečnou hodnotu čistých aktiv nacházejících se pod kontrolou organizace a vyčíslit rozdíl (Goodwill) proti skutečným nákladům akvizice. To dovolí reálný ekonomický pohled na kontrolovaný majetek a může být nápomocen při dalších akvizičních rozhodnutích.

Uvedené konsolidace jsou určeny pro:

  účetní jednotky, které jsou povinny na základě splněných kritérií sestavit konsolidovanou účetní závěrku
  účetní jednotky, které daná kriteria nesplňují, ale přesto požadují sestavení konsolidované účetní závěrky za účelem zreálnění ekonomického pohledu na kontrolovaný majetek

 

 
           
  Webdesign & grafika
 
E-mail