Úvodní stránka - homepage Profil společnosti Služby, které nabízíme Naši klienti Odkazy na jiné zajímavé stránky   Kontaktní informace
         
 
   

FÚZE

Auditorská společnost a znalecký ústav TOP AUDITING, s.r.o. byl jmenován Ministerstvem spravedlnosti České republiky Znaleckým ústavem, zapsaným v prvním oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění:

  oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků
  oceňování práv odpovídajících věcným břemenům
  oceňování veřejně obchodovatelných cenných papírů obchodovaných na veřejném trhu
  oceňování veřejně obchodovatelných cenných papírů neobchodovaných na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelných cenných papírů
  oceňování platebních prostředků a platebních karet, cenin a vkladů
  oceňování pohledávek a závazků, nároků ze životního pojištění a penzijního připojištění se státním příspěvkem
  oceňování podniku
  oceňování dalších složek aktiv a pasiv podniku
  oceňování nemovitostí a movitých věcí
  znalecká činnost v oboru účetnictví

Nosnou činností jsou majetkové restrukturalizace a podnikové kombinace.

Naše znalecké sekce využívají rozsáhlou databázi informací, které se k podnikovým kombinacím vztahují, veškeré potřebné profese pro realizaci těchto transakcí a realizuje nejnovější trendy v metodice oceňování, auditu, podnikových financí, technických i ekonomických aspektů kombinací. Současně spolupracuje i s renomovanými advokátními kancelářemi, jejichž prostřednictvím sleduje i nejnovější vývoj judikatury.

Přeměny společností jsou natolik specifické, že neexistují dva shodné případy. Naši odborní pracovníci je však vždy realizují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Přeměny společností jsou zákonně upraveny v obecných ustanoveních pro obchodní společnosti a družstva a dále i v ustanoveních konkrétních, které se týkají každé z právních forem hospodaření obchodních společností či družstev.

Cílem zvýšení efektivnosti hospodaření, řízení i organizace může být i event. přeměna společnosti na jinou právní formu hospodaření. Přeměny mohou mít několik podob, mezi něž se řadí:

Fúze

sloučení – sloučením dochází k zániku společnosti nebo více společností, jemuž předchází její zrušení bez likvidace. Jinými slovy jedna společností zůstává a stává se pro vnější okolí právním nástupcem společností zanikajících.

splynutí – slynutím dochází k zániku dvou nebo více společností, jemuž předchází jejich zrušení bez likvidace. Jinými slovy všechny splynuvší společnosti zanikají a vzniká nová nástupnická společnost.

převod jmění na společníka – společnost na základě rozhodnutí společníků se zrušuje bez likvidace a jmění společnosti včetně práv a povinností přechází na jiného společníka se sídlem na území České republiky.

rozdělení – rozdělením rozdělovaná společnost zaniká bez likvidace a vznikají společnosti nové s příslušnými závazky z titulu nástupnictví.

změna právní formy – nevzniká ani nezaniká žádná společnost, pouze se mění právní forma hospodaření.

K bezproblémovému zvládnutí fúzí je nutné zpracovat projekt fúze, který obsahuje všechny nutné podmínky, které jsou uzákoněny v Obchodním zákoníku. I v této oblasti Vám mohou být nápomocni naši odborní pracovníci.

 
           
  Webdesign & grafika
 
E-mail