Úvodní stránka - homepage Profil společnosti Služby, které nabízíme Naši klienti Odkazy na jiné zajímavé stránky   Kontaktní informace
         
 
   

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Společnost zaměstnává řadu daňových poradců, kteří jsou zapsáni v seznamu daňových poradců, vedeného Komorou daňových poradců České republiky a jsou připraveni Vám poskytnout své služby bez ohledu na to, zda jste právnickou či fyzickou osobou, podnikatelem, neziskovým subjektem, anebo Vám daňová povinnost vyplynula z příjmů, které dani podléhají. Jsme schopni řešit všechny daňové problémy.

Níže uvádíme služby, které jsme schopni pro Vás zabezpečit nebo jsme schopni Vám zabezpečovat komplexní služby v této oblasti. Tyto služby sestávají ze zpracovávání všech dokumentů, které jsou pro plnění daňových povinností ze zákona potřebné. Dále jsme schopni Vás zastoupit při jednání před správcem daně.

Zpracování daňových přiznání

Daňový poradce, kterého si vyberete, za Vás zpracuje přiznání k Vaší daňové povinnosti. Stačí pouze poskytnout údaje a podklady, které Váš daňový poradce ověří. Naši daňoví poradci s Vámi mohou uzavřít dohodu o plné moci, která slouží jednak ke zpracování přiznání k dani z příjmů, ale současně Vám odloží Vaši daňovou povinnost až o čtvrt roku oproti zákonem stanovenému termínu.


Daňový audit

Daňový poradce ověří údaje, které jsou nezbytné pro stanovení správného základu daně. Tyto údaje může rozčlenit do oblastí např. majetek, zásoby, pohledávky a jiný majetek, dále závazky, vlastní kapitál a zejména oblast daňově uznatelných nákladů a výnosů event. příjmů a výdajů. Všechny tyto kategorie jsou posuzovány ve vzájemné souvislosti. Uvedené aktivity je nutné provést vždy před podáním předmětného daňového přiznání.

Současně naši daňoví poradci Vás upozorní na event. úskalí nebo nepřesnosti ve Vaší daňové evidenci nebo ve Vašem účetnictví s možností jejich oprav. Další aktivitou, kterou naši daňoví poradci ovládají, je optimalizace daňového zatížení, a to v souladu s příslušnými daňovými zákony. V mnohých případech se dají takovouto daňovou optimalizací uspořit značné finanční částky.

Další skutečností, proč se daňový audit podnikatelům, ale ne jenom jim vyplatí, je odstraňování zbytečných chyb a pochybení, která po provedené kontrole místně příslušným správcem každé daně Vás stojí zbytečné finanční prostředky.

Zpracování daňového přiznání

Náš daňový poradce, na základě Vámi vystavené plné moci, zpracuje pro Vás jakékoliv daňové přiznání k Vaší daňové povinnosti. Nikdy nezpracováváme daňové přiznání z neověřených skutečností, které jsou předmětem daně. Praxe nám dává za pravdu, že k podání kvalifikovaně zpracovaného přiznání k dani je nutné zpracování daňového auditu.

Zastupování před správcem daně

Náš daňový poradce je schopen Vás zastoupit v jakémkoliv sporu se správcem daně, a to v rozsahu, který si stanovíte v plné moci. Našim cílem je vždy stát na Vaší straně, ovšemže vždy v souladu se zákonem stanovenými podmínkami. Jednání před správcem daně není věcí jednoduchou a zabírá Vám zbytečně mnoho pracovního času, který můžete věnovat rozvoji Vašich podnikatelských aktivit.

Daňové problematiky ve vztahu k zahraničí

Jak jste se dočetli z naší úvodní stránky, operují naši odborní pracovníci a daňoví poradci i v zahraničí. Jsou schopni pro Vás zajistit i poradenskou činnost v oblastech zdanění a zejména v oblasti existujících smluv o zamezení dvojího zdanění mezi státy, se kterými má Česká republika tyto uzavřeny.

 
           
  Webdesign & grafika
 
E-mail