Úvodní stránka - homepage Profil společnosti Služby, které nabízíme Naši klienti Odkazy na jiné zajímavé stránky   Kontaktní informace
         
 
   

ZNALECKÁ ČINNOST A OCEŇOVÁNÍ

Naše auditorská společnost rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky č. j. 63/97 – OOD ze dne 4. srpna 1997 získala statut Znaleckého ústavu a je zapsána v prvním oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika se širokým rozsahem znaleckých oprávnění. Na základě tohoto zápisu provádíme:

Oceňování podniků a jejich částí

Oceňování podniku nebo jeho částí se zpravidla provádí za účelem:

  prodeje majetkového podílu v rámci akvizice
  koupě majetkového podílu v rámci akvizice
  pro účely fúzí, sloučení, splynutí, přeměny právní formy nebo rozdělení
  nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti
  metodické podpory při restrukturalizaci, revitalizaci, likvidaci event. konkursního řízení
  hodnocení bonity subjektu
  v případech realizace takových projektů, které vyžadují úvěrové krytí projektu

Ocenění se provádí za použití standardních, zákonem vyhlášených metod, volených takovým způsobem, aby co nejvěrněji zobrazovaly daný stav oceňovaných hodnot.

Oceňování nemovitostí a movitých věcí

Zajišťujeme zpracování ocenění libovolného nemovitého i movitého majetku, jeho jednotlivých složek pro různé účely. Příkladem mohou být zjištění hodnoty tohoto majetku pro účely:

  daňové
  vkladu
  dědictví
  ale i pro případ, že majitel chce znát skutečnou hodnotu nemovitosti a movité věci
  další

Rozsah znaleckého oprávnění

  oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků
  oceňování práv odpovídajících věcným břemenům
  oceňování veřejně obchodovatelných cenných papírů obchodovaných na veřejném trhu
  oceňování veřejně obchodovatelných cenných papírů neobchodovaných na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelných cenných papírů
  oceňování platebních prostředků a platebních karet, cenin a vkladů
  oceňování pohledávek a závazků, nároků ze životního pojištění a penzijního připojištění se státním příspěvkem
  oceňování podniku
  oceňování dalších složek aktiv a pasiv podniku
  oceňování nemovitostí a movitých věcí
  znalecká činnost v oboru účetnictví

 

 
           
  Webdesign & grafika
 
E-mail