Úvodní stránka - homepage Profil společnosti Služby, které nabízíme Naši klienti Odkazy na jiné zajímavé stránky   Kontaktní informace
         
 
   

AUDIT

Statutární audit

Dovolujeme si Vám nabídnout zpracování statutárního auditu. Podle platných obecně závazných právních předpisů vyslovíme prostřednictvím Zprávy auditora svůj názor na účetní závěrku Vaší společnosti, event. konsolidovanou účetní závěrku, zahrnující rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu.

Účetní závěrku podle zákona o účetnictví jsou povinny mít ověřenou auditorem všechny akciové společnosti, ostatní obchodní společnosti splňující dvě kritéria v období bezprostředně předcházejícímu ověřovanému období – úhrn rozvahy 40 mil. Kč, čistý obrat 80 mil. Kč a více než 50 zaměstnanců a další subjekty, kterým tak ukládá jiný zákon.

Přístup ke statutárnímu auditu je založen na zhodnocení a posouzení rizika, které obsahují jednotlivé položky účetní závěrky. Budeme se také zajímat o funkčnost Vašeho vnitřního kontrolního systému, který by měl vyloučit významné chyby ve výkazech. Uvedené je užitečné i pro Vás, protože tímto ověřením můžeme odhalit jak selhání Vámi realizovaných systémů a být nápomocni při jejich odstranění, tak Vás upozornit na jednotlivé kategorie ukazatelů, které vykazují pro Vás vyšší než obvyklé riziko.
Audit zpravidla plánujeme jako průběžný s účastí na provádění fyzických inventarizací a závěrečný před datem odevzdání výkazů a přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob místně příslušnému správci této daně.

Výstupy z těchto aktivit jsou Protokol o ověření účetnictví a finančního hospodaření k dohodnutému termínu v průběhu účetního období, Protokol o ověření účetnictví a finančního hospodaření k datu uzavírání účetních knih s možnou metodickou podporou sestavení přiznání k dani z příjmů a Zpráva auditora, obsahující výrok auditora na účetní závěrku. Všechny materiály jsou zpracovávány na základě obecně závazné právní legislativy, která se na dané problematiky vztahuje a v souladu s jednotlivými směrnicemi, které vydává Komora auditorů České republiky.

Protokoly obsahují i významná zjištění, ve kterých se odchylujete v daném problému od obecně závazných právních předpisů se současným, pro Vás výhodným, doporučením, jak tyto odchylky řešit.

Jiné audity

Můžeme pro Vás vypracovat také speciální názor auditora na transakce nebo jevy, které se mohou ve Vaší organizaci vyskytnout, nebo vyslovit názor auditora na účetní závěrku podle jiných kriterií než české legislativy (např. dle mezinárodních účetních a auditorských standardů).

Nabízíme Vám:

Audity dotací

Pro poskytovatele dotací, tj. zejména orgány státní správy, ministerstva a fondy Evropské unie, provádíme ověření poskytnutých dotací - auditor vyslovuje svůj názor, zda poskytnutá dotace byla použita k danému účelu a dle příslušné legislativy (PHARE, SAPARD, ISPA).

Forenzní audity

Jsme připraveni pečlivě prozkoumat Vaše specifické oblasti tak, abychom odkryli rozsah škod způsobených např. zpronevěrami, neoprávněnými manipulacemi s majetkem účetní jednotky, manipulacemi v oblasti různých nákladových položek, položek rozvahy apod.

Audit rizik

Ověříme rizika, která Vás mohou potkat na Vaší cestě za úspěchem, neboť množství změn a rychlost změn v legislativě znesnadňuje odhad budoucích důsledků současných rozhodnutí.

Audit účetnictví podle IAS

Ověříme Vaši účetní závěrku podle mezinárodních účetních standardů, což pro Vás může být výhodné z důvodů prezentace v zahraničí nebo pro mezinárodní srovnatelnost.

Ověřování informačních systémů

Ověříme informační systémy Vaší organizace, zda splňují nároky zákona o účetnictví a navazujících předpisů.

 
           
  Webdesign & grafika
 
E-mail